top of page

Προστασία κύριας κατοικίας - ¨Νέος Νόμος Κατσέλη¨


Από 30-4-2019 τέθηκε σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο προστασίας κύριας κατοικίας (ν. 4605/2019), που αντικαθιστά ουσιαστικά τον Νόμο Κατσέλη. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΓΔΙΧ από κάθε φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα εως την 31-12-2019 και θα διασώζεται η κύρια κατοικία εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:

 1. Φυσικά πρόσωπα με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα (δηλαδή και όσοι έχουν την εμπορική ιδιότητα)

 2. Σύνολο ανεξόφλητου κεφαλαίου, τόκων και εξόδων εκτέλεσης ανά πιστωτή:

 • Έως 100.000 ευρώ, αν στις οφειλές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια

 • Έως 130.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση

3. Δάνειο με προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη σε ακίνητο, που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, και το οποίο έχει οφειλές που βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών κατά την 31/12/2018.

4. Η Αντικειμενική αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας (δηλαδή η αξία όπως αναγράφεται στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.), δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης:

 • Το ποσό των 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια

 • Το ποσό των 250.000 ευρώ, σε κάθε άλλη περίπτωση.

5. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει το ποσό των:

 • 12.500 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένει 1 άτομο

 • 21.000 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένουν 2 άτομα

 • 26.000 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένουν 3 άτομα (1 προστατευόμενο μέλος)

 • 31.000 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένουν 4 άτομα (2 προστατευόμενα μέλη)

 • 36.000 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένουν 5 άτομα (3 προστατευόμενα μέλη)

6. Όσον αφορά την λοιπή κινητή/ακίνητη περιουσία:

 • Αν το σύνολο των οφειλών των δανείων με υποθήκη στην πρώτη κατοικία ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, τότε η λοιπή ακίνητη περιουσία του αιτούντος και του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου του θα πρέπει να έχουν συνολική αντικειμενική αξία έως 80.000 ευρώ.

 • Οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, σε νομίσματα ή ραβδους, του αιτούντα και του συζύγου του, έχουν συνολική αξία έως 15.000 ευρώ.

ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ από το πεδίο εφαρμογής του νόμου:

 1. Αυτοί για τους οποίους εκδόθηκε οριστική απόφαση, που απέρριψε την αίτησή τους στο Ν. 3869/2010, α) λόγω δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμής, β) λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας, γ) απόφαση η οποία εξαίρεσε την κύρια κατοικία του αιτούντος από τη ρευστοποίηση.

 2. Δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

 3. Δάνεια που κατά την υποβολή της αίτησης έχουν ήδη ρυθμιστεί ή υπάρχει εκκρεμής αίτηση ρύθμισης με τον εξωδικαστικό μηχανισμό (Ν. 4469/2017) ή τον πτωχευτικό κώδικα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

 • ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ : Η ρύθμιση γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσα από την οποία είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, χωρίς να απαιτείται προσφυγή στα δικαστήρια.

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Μέσω της πλατφόρμας αντλούνται αυτόματα όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Το μοναδικό δικαιολογητικό που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος είναι το πιστοποιητικό βαρών από το υποθηκοφυλακείο.

 • Η υποβληθείσα αίτηση διαβιβάζεται στις εκάστοτε πιστώτριες τράπεζες, οι οποίες οφείλουν εντός ενός μηνός να προτείνουν ρύθμιση στον αιτούντα, η οποία θα πληροί στους παρακάτω προβλεπόμενους στο νόμο όρους.

ΟΡΟΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ:

 1. Διαγραφή οφειλής, εφόσον το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου ξεπερνά το 120% της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ αξίας της προστατευόμενης πρώτης κατοικίας.

 2. Αποπληρωμή σε 25 έτη, ώστε να προκύπτουν πολλές και χαμηλόποσες δόσεις.

 3. Επιτόκιο 2%, προσαυξημένο με το Euribor τριμήνου

 4. Επιδότηση από το κράτος της πληρωμής των παραπάνω μηνιαίων δόσεων:

 • Σε ποσοστό 20% έως 50% της δόσης. Το ποσοστό αυτό θα υπολογίζεται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια του νοικοκυριού.

 • Σε ποσοστό συγκεκριμένα 30%, όταν πρόκειται για επιχειρηματικά δάνεια και ανεξαρτήτως εισοδηματικής κατάστασης του αιτούντα.

*ΠΡΟΣΟΧΗ*

Κριτήριο επιλεξιμότητας του οφειλέτη για την υπαγωγή στον παρόντα νόμο αποτελεί η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ της πρώτης κατοικίας του, δηλαδή αυτή που αναγράφεται ως φορολογητέα αξία στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η οποία πρέπει να είναι έως 175.000 ή εως 250.000 ευρώ, ανάλογα αν στις οφειλές περιλαμβάνεται ή οχι επιχειρηματικό δάνειο (βλ. παραπάνω).

ΟΜΩΣ, μετά την επίτευξη της συμφωνίας και για τον προσδιορισμό των καταβλητέων δόσεων, λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού από τους πιστωτές η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ της κύριας κατοικίας. Ως εμπορική αξία λογίζεται αυτή που έχει καταχωρισθεί στα βιβλία του πιστωτικού ιδρύματος κατά την 31η Δεκεμβρίου του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα.

Προβλέπεται πάντως δυνατότητα του αιτούντος να αποδείξει ότι η εμπορική αξία της κατοικία του είναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ από την καταχωρισμένη στα βιβλία των πιστωτών, εφόσον προσκομίσει εκτίμηση του ακινήτου από πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων, ήτοι εκτιμητή που έχει καταχωριστεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης και τον έλεγχο των παραπάνω κριτηρίων επιλεξιμότητας στο πρόσωπο του αιτούντος, επιτυγχάνεται:

 • Προστασία της κύριας κατοικίας από πλειστηριασμό έναντι όλων των πιστωτών

 • Αν ο πλειστηριασμός είχε επιβληθεί πριν την αίτηση, αναστέλλεται η διενέργειά του , μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Με την επίτευξη συμφωνίας και ρύθμισης, προστατεύεται η πρώτη κατοικία του αιτούντος, και ειδικότερα:

 • Αίρονται αναγκαστικά μέτρα που είχαν επιβληθεί σε προγενέστερο χρόνο (πριν την υποβολή της αίτησης).

 • Ακυρώνεται πλειστηριασμός που είχε τυχόν ήδη ξεκινήσει.

 • Απαγορεύεται ο πλειστηριασμός στο εξής, εφόσον τηρείται η ρύθμιση από τον οφειλέτη.

ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ- Ν. 3869/2010:

Παραμένει σε ισχύ παράλληλα και ανεξάρτητα ο Ν. 3869/2010, όπως ίσχυε με τις τροποποιήσεις του,σύμφωνα με τον οποίο κάθε φυσικό πρόσωπο χωρίς πτωχευτική ικανότητα ή κάθε μικροέμπορος μπορεί με αίτηση στο δικαστήριο να ρυθμίζει τις οφειλές του προς κάθε πιστωτή (τράπεζες, λοιπούς ιδιώτες και δημόσιο).

Μετά την κατάθεση της αίτησης, θα παρέχεται αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, δηλαδή οι τραπεζικοί λογαριασμοί από κατασχέσεις και όλα τα ακίνητα από πλειστηριασμούς.

Ωστόσο, με βάση τον παρόντα νέο νόμο, ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ από την εκποίηση η πρώτη κατοικία του οφειλέτη.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ:

 • Σε περίπτωση μη επίτευξης μέσω πλατφόρμας μιας βιώσιμης για τον οφελέτη λύσης, δηλαδή αν α) κρίθηκε από τις πιστώτριες ότι δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, β) για κάποιο λόγο δεν επιτρέυχθηκε συμφωνία με τους πιστωτές, ο οφειλέτης δικαιούται να προσφύγει στο δικαστήριο για τη ρύθμιση των οφειλών του

 • Αυτό το δικαίωμα έχει ο οφειλέτης και στην περίπτωση που ο οφειλέτης απειλείται και από άλλους πιστωτές.

Οι Δικηγόροι του γραφείου μας είναι εξειδικευμένοι στη ρύθμιση κόκκινων δανείων και στον χειρισμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΓΔΙΧ και μπορούν να σας συνδράμουν υπεύθυνα και αποτελεσματικά στην προστασία της κύριας κατοικίας σας και στη ρύθμιση των δανείων σας.

Savvidis & Keki Law Office - τηλ. 2310 515826


Featured Posts
Recent Posts