top of page

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ


Έμποροι και επιχειρήσεις μπορούν πλέον να ρυθμίσουν συνολικά τις οφειλές τους προς τις Τράπεζες, την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τον ¨ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ¨ που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα με το ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α/3.5.2017).

Όπως είναι γνωστό, έμποροι και επιχειρήσεις αποκλείονται από τις ευργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη (ν.3869/2010) και την προστασία που αυτός παρέχει από την έναρξη της οικονομικής κρίσης μέχρι και σήμερα σε υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα. Για πρώτη φορά, πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα, έχουν την ευκαιρία να ρυθμίσουν - διαγράψουν οφειλές τους μέσω ενός θεσμοθετημένου μηχανισμού.

Ας δούμε όμως συνοπτικά ποιες είναι οι προυποθέσεις υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό αλλά και ποια διαδικασία θα ακολουθείται:

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4469/2017, αίτηση για υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών μπορεί να καταθέσει ηλεκρονικά κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον ¨

α) κατά την 31.12.2016 είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα (πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα) από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 01.07.2016 ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του ν. 5960/1933 ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του, β) οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ και γ) πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρ. 3 του εν λόγω νόμου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Για να κριθεί επιλέξιμη η αιτούσα επιχείρηση, πρέπει να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρείς χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης ρύθμισης.

Αξίζει να σημειωθεί οτι ο νόμος αναφέρεται σε θετικό καθαρό αποτέλεσμα και οχι σε καθαρά κέρδη, κάτι που θα απέκλειε μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων, καθώς την τελευταία τριετία εμφανίζουν στην πλειονότητά τους ζημίες.Επίσης θα υπολογίζονται και τα αποτελέσματα της τελευταίας χρήσης έτους 2016.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

1) Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται ηλεκρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρησης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση ειδικής πλατφόρμας.

2) Η αίτηση συνυποβάλλεται υποχρεωτικά και από τους συνοφειλέτες.

3) Εκτός από τα έγγραφα και τα στοιχεία που προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του Ν. 4469/2017, η αίτηση περιλαμβλανει και πρόταση του οφειλέτη για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών του, όπου αναφέρει το ποσό που είναι σε θέση να καταβάλλει σε μηνιαία ή ετήσια βάση και βασίζεται στα εκτιμώμωενα έσοδα του οφειλέτη κατά τις επόμενες 3 τουλάχιστον χρήσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

1) Εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζει συντονιστή της διαδικασίας από το μητρώο συντονιστών που θα τηρείται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., στο οποίο πρόκειται να εγγραφούν κατά προτεραιότητα διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές.

2) Ο συντονιστής ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και εφόσον διαπιστώσει οτι είναι πλήρης, κοινοποιεί απόσπασμα της αίτησης σε όλους τους πιστωτές και πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία.

3) Εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, οι πιστωτές αποστέλλουν στον συντονιστή δήλωση για την πρόθεση τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

4) Εφόσον συγκενρωθεί απαρτία, εκκινεί η διαπραγμάτευση και ορίζεται εφόσον απαιτείται, εμπειρογμώμονας.

5) Ακολουθεί η υποβολή αντιπορτάσεων από τους πιστωτές μέσα στις προθεσμίες που προβλέπει το άρθρο 8 του ν. 4469/2017.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ - ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

1) Για την έγκριση της πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία των 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ποσοστό 2/5 των πιστωτών με ειδικό προνόμιο.

2) Αν επιτευχθεί συμφωνία, υπογράφεται με επιμέλεια του συντονιστή σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας.

3) Ο οφειλέτης ή ο συμμετέχων πιστωτής μπορεί να υποβάλλει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο αίτηση για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Η υπόθεση εκδικάζεται κατά τις διατάξεις της εκουσίας δικαιοδοσίας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΙδικότερα για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο, εφαρμόζονται οι εξής κανόνες :

α) για βασικές οφειλές εως 3.000 ευρώ, η αποπληρωμή γίνεται τμηματικά σε 36 μηνιαίες δόσεις κατ' ανώτατο όριο, με ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ, χωρίς δυνατόττηα διαγραφής κανενός ποσού.

β) για βασικές οφειλές άνω των 3.000 ευρώ, η αποπληρωμή αυτών γίνεται τμηματικά σε 120 μηνιαίες δόσεις κατ' ανώτατο όριο, με ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ, χωρίς δυνατότητα διγραφής της κύρια οφειλής.

Δέον να επισημανθεί ότι, παρόλο που ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης χρεών επιχειρήσεων ψηφίστηκε, δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή, κάτι που θα γίνει μετά την παρέλευση τριών μηνών από την δημοσίευσή του, δηλ από τις 3-8-2017. Τέλος ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων θα έχει περιορισμένη διάρκεια, ήτοι μέχρι την 31.12.2018.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας (διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης και εξειδικευμένοι στην τραπεζική διαμεσολάβηση), διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στη ρύθμιση οφειλών, μπορούν να αναλάβουν τον χειρισμό της υπόθεσης σας υπεύθυνα και αποτελεσματικά.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία ή εναλλακτική πρόταση διευθέτησης των οφειλών σας, καλέστε μας στο 2310 515826.

SAVVIDIS & KEKI Law Office


Featured Posts
Recent Posts