top of page

¨Νέα εποχή¨ για τη ρύθμιση τραπεζικών οφειλών


Οι Τράπεζες ήδη έχουν ξεκινήσει να αποστέλουν χιλιάδες επιστολές σε όλους τους δανειολήπτες που έχουν σε καθυστέρηση τα δάνεια τους, με στόχο να ρυθμίσουν τα «κόκκινα δάνεια» σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας

ΜΗΝ αμελήσετε να ανταποκριθείτε στις επιστολές αυτές (δεν είναι απλώς ενημερωτικές).

Δημιουργείστε στρατηγική, επαναδιαπραγματευθείτε την οφειλής σας με ευνοϊκότερους όρους, προστατέψτε την περιουσίας σας.

Καθυστέρηση πληρωμής δανείου πάνω από ένα μήνα (30 ημερολογιακές ημέρες) αρκεί, ώστε ο δανειολήπτης να λάβει την πρώτη ειδοποίηση από την τράπεζα με την οποία θα τον καλεί να προσέλθει ενός 15 ημερών προς ρύθμιση της υπόθεσής του, αποδεικνύοντας ότι είναι «συνεργάσιμος»

Προθεσμία 15 ημερών να αποδείξει ότι είναι συνεργάσιμος Η εν λόγω ειδοποίηση (της τράπεζας στον δανειολήπτη) παρέχει προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών στον δανειολήπτη να ενταχθεί στο δεύτερο στάδιο της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων υποβάλλοντας στο ίδρυμα: (αα) εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, την «Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης», (ββ) εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία τα οποία ζητούνται από το ίδρυμα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας νομικού προσώπου, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που το ίδρυμα ακολουθεί για την αξιολόγηση αυτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του οφειλέτη, η τράπεζα εντός 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας θα του στείλει προειδοποιητική αυτή τη φορά επιστολή. Εάν ο οφειλέτης απολέσει τον χαρακτηρισμό του «συνεργάσιμου» κινδυνεύει με πλειστηριασμό ακόμη και της μοναδικής κατοικίας του.

τΤι ρύθμιση μπορώ να πετύχω;

Βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις:

(α) Τόκοι μόνο ("Interest Only"):

(β)Μειωμένες δόσεις ("Reduced Payment"):

(γ) Περίοδος χάριτος ("Grace Period")

(δ) Αναβολή Πληρωμής Δόσης/Δόσεων ("Skip Payment(s)"):

(ε) Τακτοποίηση Καθυστερούμενου Υπολοίπου ("Arrears Settlement"):

(στ) Κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών ("Arrears Capitalization")

Μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις:

(α) Μόνιμη μείωση του επιτοκίου ή του συμβατικού περιθωρίου ("Interest Rate Reduction"):

(β) Αλλαγή Τύπου Επιτοκίου ("Interest Rate Type Change"):

(γ) Παράταση της διάρκειας ("Loan Term Extension"):

(δ) Διαχωρισμός της χορήγησης ("Split Balance"):

(ε) Μερική διαγραφή χρεών ("Partial Debt Forgiveness/ Write Down"):

(στ) Πρόσθετη εξασφάλιση ("Additional Collateralization"):

(ζ) Λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης ("Operational Restructuring"):

(η) Συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με Μετοχικό Κεφά− λαιο ("Debt/equity swaps"):

Ποια δάνεια αφορά ο Κώδικας Δεοντολογίας;

Αφορά τις περιπτώσεις δανείων φυσικών και νομικών προσώπων που βρίσκονται σε καθυστέρηση, αλλά δεν έχουν καταγγελθεί.

Επίσης μπορεί να ενεργοποιείται και με πρωτοβουλία του δανειολήπτη αν ο ίδιος προσέλθει και ζητήσει εγγράφως να ενταχθεί στο στάδιο 2 αυτής, είτε κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου είτε μετά το πέρας αυτής.

Ποιες είναι οι προθεσμίες και τα στάδια της διαδικασίας;

Στον Κώδικα Δεοντολογίας τίθενται σφικτά χρονοδιαγράμματα ανταπόκρισης του δανειολήπτη (προθεσμία 15 ημερών από την παραλαβή Α’ επιστολής της τράπεζας ορίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις).

Προβλέπονται πέντε (5) συγκεκριμένα στάδια για την έναρξη της διαδικασίας επίλυσης των καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.):

Στάδιο 1: Επικοινωνία με τον δανειολήπτη.

Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών.

Στάδιο 3: Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων.

Στάδιο 4: Πρόταση των κατάλληλων λύσεων στον δανειολήπτη.

Στάδιο 5: Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων.

Η συνολική διάρκεια των συζητήσεων για την επίτευξη κοινής αποδοχής λύση διαρκεί το μέγιστο εξι (6) μήνες.

Οι έννοιες κλειδιά του Κώδικα - Συνεργάσιμος δανειολήπτης και εύλογες δαπάνες διαβίωσης

«Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης»

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών, τα πιστωτικά ιδρύματα θα είναι υποχρεωμένα από την 1-1-2015 να λαμβάνουν υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του δανειολήπτη προκειμένου να αξιολογούν τις δυνατότητες αποπληρωμής. Το μηνιαίο σύνολο των δαπανών αυτών θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, ώστε να αξιολογείται η δυνατότητα κάθε οφειλέτη να εξυπηρετεί τις δανειακές του υποχρεώσεις, με βάση το εισόδημά του και αφού καλύψει πρώτα τις ανάγκες διαβίωσής του. Παρέχει στους δανειολήπτες ένα αξιόπιστο εργαλείο διαπραγμάτευσης και διευκολύνει την εξυπηρέτηση του δανείου τους, με βάση τις πραγματικές τους δυνατότητες. Ενδεικτικά για μία τετραμελή οικογένεια τα ποσά που χρειάζεται για να ζει αξιοπρεπώς και να καλύπτει τις απολύτως βασικές ανάγκες της φθάνουν το ποσό των 1.347,00€ χωρίς σε αυτά τα ποσά να υπολογίζονται οι φόροι και η δαπάνη στέγασης (ενοίκιο ή δόση δανείου).

«Συνεργάσιμος δανειολήπτης»

Πρόκειται για εκείνον τον οφειλέτη που θα ανταποκρίνεται στις έγγραφες προσκλήσεις της Τράπεζας και θα παράσχει πληροφορίες στην Τράπεζα σχετικά με την οικονομική, οικογενειακή, επαγγελματική και περιουσιακή του κατάσταση και θα ανταποκρίνεται με συνέπεια στο σχέδιο ρύθμισης που θα συμφωνηθεί. Δεν έχει καταστεί όμως σαφές τι γίνεται στην περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν αποδεχθεί τις προτεινόμενες λύσεις και δεν αντιπροτείνει νέο σχέδιο ρύθμισης που να αποδεχθεί η τράπεζα. Σε κάθε περίπτωση όσοι χαρακτηριστούν από τις τράπεζες ως μη συνεργάσιμοι, θα είναι αυτοί που θα κινδυνεύσουν με πλειστηριασμούς ακινήτων και νομικά μέτρα εναντίον τους, ακόμα και αυτής της Α΄κατοικίας.

Τι πρέπει να κάνω;

Συμβουλευθείτε ειδικούς συμβούλους και πιστοποιημένους διαμεσολαβητές για να μάθετε πώς μπορείτε να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή αναδιάρθρωση των δανείων σας.

Απαιτείται εμπειρία στις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα. Με μία καλή και τεκμηριωμένη παρουσίαση των αναγκών και των σημερινών δυνατοτήτων του ο κάθε δανειολήπτης δημιουργεί ένα δυνατό εργαλείο διαπραγμάτευσης με την τράπεζα και συγχρόνως προστατεύει τα δικαιώματα του ως δανειολήπτης / εγγυητής.

Φυσικά παραμένει η δυνατότητα καταφυγής του δανειολήπτη στη δικαστική διευθέτηση μέσω:

  • του Πτωχευτικού Κώδικα (για τους εμπόρους),

  • του νόμου 3869/2010 (Ν. Κατσέλη για τα φυσικά πρόσωπα) και

  • της δικαστικής οδού των αγωγών για τον έλεγχο των παράνομων και καταχρηστικών χρεώσεων και την διαγραφή αυτών

  • της διαμεσολάβησης με πιστοποιημένους διαμεσολαβητές από το Υπ. Δικαιοσύνης

Το γραφείο μας διαθέτει δικηγόρους - διαπιστευμένους διαμεσολαβητές του Υπ. Δικαιοσύνης, εξειδικευμένους παραστάτες στην Τραπεζική διαμεσολάβηση-διαπραγμάτευση, που μπορούν να σας βοηθήσουν να διαπραγματευθείτε με τις Τράπεζες και να επιτύχετε την ευνοικότερη ρύθμιση του δανείου σας, καταστρώνοντας την κατάλληλη στρατηγική και προστατεύοντας σας από τις παγίδες του νέου Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.

SAVVIDIS & KEKI

Law Ofice

Νομικοί Σύμβουλοι - Διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Δεν υπάρχουν ακόμη ετικέτες.
bottom of page